Informatie over gegevensbescherming

Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Kroatië (‘Knauf Insulation d.o.o.’) neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en zorgt ervoor dat de bepalingen inzake gegevensbescherming zowel door het bedrijf als door externe dienstverleners worden nageleefd.

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van persoonsgegevens is Knauf Insulation d.o.o.

2. Doel van de gegevensverwerking

Knauf Insulation d.o.o. verwerkt uw persoonsgegevens om u in geval van een prijs op de hoogte te stellen en de prijs te verzenden. Bovendien verwerkt Knauf Insulation d.o.o. uw persoonsgegevens voor de verzending van zijn nieuwsbrief.

3. Wettelijke basis van de gegevensverwerking

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming zoals bedoeld in art. 6 lid 1 s. a), 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw toestemming(en) kunt u te allen tijde op het bovengenoemde contactadres herroepen.

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Overdracht van uw gegevens aan andere ontvangers vindt niet plaats. Onze medewerkers en de gecontracteerde dienstverleners die wij volgens art. 28 AVG inschakelen, hebben een geheimhoudingsplicht.

5. Duur van de gegevensverwerking

Na herroeping van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd.

6. Uw rechten

Volgens de AVG hebt u te allen tijde het recht om informatie in te winnen over uw persoonsgegevens. Op verzoek delen wij u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving binnen een maand na ontvangst van uw verzoek schriftelijk mee of en welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt. U kunt uw verzoek indienen op het onderstaande adres of per e-mail aan ts@knaufinsulation.com.

U hebt tevens het recht op correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons zijn verzameld en die mogelijk onvolledig, onjuist of achterhaald zijn. Wij letten er continu op dat uw gegevens alleen verwerkt worden voor zover er toestemming voor is gegeven volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwijdering van uw persoonsgegevens vindt plaats als u uw toestemming herroept, de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de verwezenlijking van het oorspronkelijk vermelde doel niet meer vereist is of de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Bovendien hebt u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of aan een derde te laten overdragen.

Voor zover u van mening bent dat er van onze kant sprake is van een overtreding van de geldende gegevensbeschermingsbepalingen, hebt u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen op ts@knaufinsulation.com. Verder kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie.

Ter bescherming van uw privacy en veiligheid staan wij onszelf toe een controle van uw identiteit door te voeren voordat wij u via de post informatie verstrekken of een overeenkomstige correctie of oplossing uitvoeren.

Deelnamevoorwaarden

De wedstrijd ‘Share your ECOSE® Experience’ wordt door Sparte Technical Solutions van Knauf Insulation d.o.o. georganiseerd.

Deelnemen mogen natuurlijke personen die in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Slovenië of Kroatië werkzaam zijn als zelfstandig technisch isolatiespecialist of die in dienst zijn van een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Slovenië of Kroatië en die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Alle personen die deelnemen aan het ontwerp en de uitvoering van de actie mogen niet deelnemen, evenals medewerkers van de organisator en hun familieleden. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor naar eigen goeddunken personen van de deelname uit te sluiten als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld

  • bij manipulaties in verband met toegang tot of uitvoering van de actie
  • bij overtredingen van deze deelnamevoorwaarden
  • bij oneerlijk handelen
  • bij onjuiste of misleidende informatie in verband met de deelname aan de actie

Een wettige aanspraak op toelating tot de deelname bestaat niet.

Door de deelname aan de wedstrijd accepteert de deelnemer deze deelname- en gegevensbeschermingsbepalingen.
De deelname aan de wedstrijd is gratis.
Voor de deelname registreert de deelnemer zich via het daarvoor bestemde onlineformulier op www.ecose-experience.com (hierna ‘landing page’ genoemd) en uploadt daar een foto, GIF of video (hierna ‘materiaal’ genoemd). Op het aangeleverde materiaal moeten zowel de deelnemer als ten minste één Knauf Insulation-product met ECOSE® Technology afgebeeld zijn. Het beeld moet de verwerkingsbeleving weerspiegelen. De deelnemer mag zelf de soort weergave kiezen. Materiaal moet in landschapsformaat of 16:9 en in voldoende goede kwaliteit worden aangeleverd. Video’s mogen een maximale duur van 30 seconden niet overschrijden. Kwalitatief slecht materiaal (bijv. onscherpe foto) en te lange video-opnames zijn niet toegestaan en worden niet tot de wedstrijd toegelaten. De weergave van politieke motieven of van bedrijven die directe concurrenten zijn van Knauf Insulation d.o.o. is niet toegestaan. Knauf Insulation d.o.o. behoudt zich het recht voor om aanmeldingen zonder opgave van redenen af te wijzen. Voor de deelnemers leidt dit niet tot wettige aanspraken.
Het aanleveren van materiaal waarop logo’s of bedrijven of andere personen staan afgebeeld, is alleen toegestaan als de deelnemer hiervoor toestemming heeft gekregen.
De winnaars worden vastgesteld op basis van een online-enquête die op de landing page plaatsvindt. De deelnemers van wie het materiaal de meeste stemmen krijgen, winnen. In principe bestaat de mogelijkheid voor deelnemers om actief op te roepen tot online stemmen om hun eigen kansen op een prijs te verhogen.

De deelnemers hebben de kans op de volgende prijzen:
1e plaats: Weber Grill Performer ® Premium GBS™ Charcoal 57 cm, Black
2e plaats: Makita batterij-bouwplaatsradio DMR108
3e plaats: engelbert strauss voucher ter waarde van € 50 (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland), tankvoucher ter waarde van € 50 (Nederland, Kroatië, Slovenië)

Iedere deelnemer kan slechts één keer deelnemen en winnen. Voor een eventuele aangifte van de prijzen is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

De actie heeft de volgende looptijd: 14.02.2019 – 31.05.2019. De deelname is slechts binnen de deelnameperiode mogelijk.
De bekendmaking van de winnaars vindt uiterlijk een week na afloop van de actie per e-mail plaats. Na de bekendmaking hebben de winnaars een week de tijd om zich per e-mail bij de organisator te melden. Anders vervalt de prijs of er wordt een nieuwe winnaar uitgeloot. De toezending van de prijzen vindt uiterlijk vier weken na het verkrijgen van de adresgegevens van de winnaars plaats.

De aanspraak op de prijs kan aan geen andere persoon worden overgedragen. Materiële prijzen kunnen niet in contant geld worden uitbetaald. Knauf Insulation d.o.o. kan een gelijkwaardig voorwerp van gemiddelde aard en kwaliteit kiezen.

Voor de deelname aan de actie is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, in het bijzonder voor- en achternaam, adres en e-mailadres waarheidsgetrouw en juist zijn. Naam, adres en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om de deelnemer in geval van een prijs op de hoogte te stellen en de potentiële prijs toe te kunnen zenden.

De verantwoordelijke instantie voor de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens is Knauf Insulation d.o.o.

Voor schade die door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht van gegevens, bij technische storingen van de installaties of van de service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens of door virussen ontstaat, is Knauf Insulation d.o.o. niet aansprakelijk.
Knauf Insulation d.o.o. is evenmin aansprakelijk voor schade, verliezen of teleurstellingen van personen die niet in staat zijn om aan de wedstrijd deel te nemen.

Knauf Insulation d.o.o. kan de actie op ieder tijdstip, zonder aankondiging en opgave van redenen afbreken of beëindigen. Daarvan kan gebruikt gemaakt worden wanneer om technische redenen (virussen, manipulatie, fouten in hard- en software etc.) of vanuit juridisch oogpunt een goede uitvoering van de actie niet langer kan worden gegarandeerd.
Mochten afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn, dan tast dit de resterende deelnamevoorwaarden niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling komen bepalingen die zo dicht mogelijk in de buurt komen van het oorspronkelijke doel.

Deze wedstrijd wordt door Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Kroatië, georganiseerd